תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתדבר מנהלת האגף להכשרה ולפיתח כוח אדםתמונה גרפיתדבר הממונה על חניכות ונוער
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תשלום עבור פעילויות נוספות
בקשה לפתיחת בית ספר חדש
החזר הוצאות נסיעה לתלמידים
סגירת בית ספר
פתיחת כיתות המשך וכיתות טכנאים
החזר הוצאות נסיעה לעובדי הוראה - משתלמים
הפסקת לימודים בבית ספר מקצועי
תשלום עבור חומרים
דיווח אלימות ומקרים חריגים בביה"ס
כיסוי חבות בגין תביעות תלמידים וצד ג' ביטוח ענבל
מענקים לתלמידי קבוצות עבודה
משלחות נוער לפולין עדי-עד
אבדן יומן כיתה
ביטוח מורים בפעילות חוץ בית ספרית
רדיוס קליטת תלמידים
קריטריונים לסל קליטה לעולים חדשים
בקרת יומנים
העברת תלמיד מבית ספר ממסלול לימוד
בחירת מחנך מצטיין
דו"ח קליטת נוכחות חודשי
פיצול עבודה מעשית בסדנא מעבדה
הוועד המנהל
פעילויות נוספות (פרוייקטים)
פתיחת בי"ס במערכת התשלומים
ביטוח לאומי של חניכים בהכשרה מקצועית
מניעת נשירה במערכת החניכות
תשלום מענק יובל לעובדי הוראה ומנהל
מניעת רישום כפול של תלמידים
הערכת בית ספר
קליטה והורדה ממצבות תלמידים
מענקי שכר לימוד לעובדי הוראה
תקצוב מתנדבי שירות לאומי
שילוב מדריכים חיילים
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
פיצוי עבור גמול השתלמות ותמריצים
שילוט בתי ספר
היערכות לפתיחת שנת הלימודים
שיפוי בגין פיצויי פיטורין למורים (ועדה פריטטית)
מלגות מסע לפולין
סגירת פעולות נוער במערכת המיכון
קליטת תלמידים במערכת החניכות
הנחיות למילוי טופסי יסוד
פיצול כיתה
העברת בי"ס מרשת לרשת
קשר עם רשויות מקומיות
הגבלת מס' תלמידים להיקף התכנון המאושר
ניהול יומן הכיתה
קליטת ילדי עובדים-בעלי דרכונים זרים
משלחות נוער לחו"ל
מסלולי לימוד מאושרים
שילוב מתנדבי שירות לאומי במסגרות נוער
תקצוב הכשרה מקצועית במוסדות חסות הנוער
תשלום למשרד הביטחון עבור הפעלת
תשלומים לאגודות מקצועיות לעובדי הוראה
אגרת שכפול
תשלומים עבור שכירת מבנים
תשלום "דמי שתיה" לעובדי הוראה בהכשרת נוער
שיפוי למורים בגין פדיון ימי מחלה שלא נוצלו
פתיחת מגמת לימוד חדשה בביה"ס
עדכון התכנון המאושר
תמריצים לעובדי הוראה באזורי עדיפות לאומית
תקצוב תוכניות למניעת אלימות ושימוש בסמים
גמול ליווי טיולים - הנחיות לתשלום
קביעה ובקרה – רמת שירות של ביה"ס
מסלולי תקצוב מאושרים
איחוד כיתות
בחירת חניך חונך ומעסיק מצטיין
ראשי > Channels > הכשרה מקצועית והון אנושי > הכשרת נוער
קליטת תלמידים במערכת החניכות

מדינת ישראל

המשרד לתעשייה מסחר ותעסוקה

האגף להכשרה ופיתוח כח אדם

קובץ נוהלי האגף

נוהל מס':

05-02-012

פרק:

05 - חניכות ונוער

תאריך עדכון אחרון:

1.2.2004

פרק משנה:

02 הפעלת מערכת הנוער

עמוד מס'

1

מתוך

5

עמודים

 

1.       כללי

 

1.1     מערכת החניכות והנוער של האגף להכשרה ופיתוח כ"א (להלן-האגף), משלבת לימודי מקצוע ועבודה מעשית ומהווה מערכת חינוך הפועלת לצד מערכת החינוך הפורמלית של משרד החינוך. מערכת החניכות והנוער נמצאת באחריות משרד התעשייה, מסחר ותעסוקה (להלן-המשרד), מתוקף חוק החניכות תשי"ג - 1953 וחוק עבודת הנוער תשי"ג - 1953 והיא אוטונומית בכל הנושאים המהותיים: תקצוב, תוכניות הלימוד, פיקוח מקצועי ופדגוגי, בחינות מקצועיות וסיווג מקצועי.

 

1.2     מערכת החניכות והנוער מייעדת עצמה בד"כ לאוכלוסיית התלמידים התת משיגיים הנושרים בדרך כלל ממסגרות החינוך הפורמליות. יחד עם זאת, היא מאפשרת לתלמידים בעלי יכולת, להשתלב בלימודי המקצוע עפ"י בחירתם.

          פעילות בתי הספר לחניכות ובתי הספר התעשייתיים מתרכזת בטיפול אינטנסיבי בתלמידים מתוך מטרה להכשירם למקצוע עפ"י צרכי המשק ולהביא לשילובם בצה"ל ובשוק העבודה בכלל.

          מסגרת החניכות מקדמת את בני הנוער במישורים האישיים, ההשכלתיים וההכשרתיים לקראת שוויון הזדמנויות בעתיד.

 

1.3     דרך החניכות מקנה לבני הנוער רכישת מקצוע תוך התנסות מעשית בעולם טכנולוגי מתעדכן.

          גישת החינוך התעשייתית בשילוב בעבודה טבעית (בניגוד לעבודה תרגולית בסדנת בי"ס) מהווה אמצעי עיקרי לפיתוח מקצועי של הנוער. יחד עם זאת, מאחר ומקום העבודה שונה מאוד מן העולם הבית ספרי, יש חשיבות להכין את בני הנוער למיומנויות המרכזיות הנדרשות במקום העבודה ולציפיות המעסיקים. הכנה זו של בני הנוער מתבצעת "בכיתות התעשייתיות" ט' ו- י'. בהמשך, בכיתות יא' ו- יב'.
החניכות מתבצעת ב"שיטה המשולבת" דהיינו, שלושה ימי לימוד או ארבעה ימי לימוד בביה"ס וימי עבודה בשאר ימי השבוע..

 

 

2.       המטרה

 

          מטרת הנוהל הינה לקבוע הנחיות לקליטת תלמידים במסגרות החניכות לנוער.

 

 

פרק:

חניכות ונוער

נוהל מס':
05-02-012

פרק משנה:

הפעלת מערכת הנוער

תאריך עדכון אחרון:

1.2.2004

שם הנוהל:

קליטת תלמידים במערכת החניכות

עמוד מס'

2

מתוך

5

עמודים

 

 

3.       הנחיות לקליטת תלמידים

 

3.1     קליטת חניכים למסגרות החניכות לנוער תעשה בכפוף להוראות החוק והתקנות החלות על קליטתם, בכלל המערכת ומיועדת לבוגרי כיתות ח' ומעלה.

 

3.2     קליטת תלמיד למערכת החניכות אינה מותנית באישורה של מערכת החינוך הפורמלית. שכן, מערכת החניכות פתוחה לתלמידים המבקשים להצטרף אליה ובלבד שיעמדו בתנאי הסף לקבלתם לכיתות ההכשרה.

 

3.3     תנאי נוסף לקליטת התלמידים הינו התקציב השנתי העומד לרשות מערכת החניכות וההכשרה לנוער המכתיב את היקף הקליטה בכל שנה.

 

3.4     תנאי קבלה - עקרונות

 

3.4.1   תנאי הקבלה הכלליים מפורטים להלן (סעיף 4).

 

3.4.2   תנאי קבלה פרטניים ייקבעו לביה"ס ע"י הוועד המנהל של ביה"ס, בהתאם למגמות הלימוד והמסגרות הפועלות בביה"ס.

 

 

4.       תנאי קבלה

 

4.1     תעודות כיתה ח' (תעודות כיתה ט' בקבלה לכיתה י').

 

4.2     ציוני הישגים לימודיים.

 

4.3     ציוני התנהגות - לצורך מידע לחוות דעת של הייעוץ.

 

4.4     קריטריונים

 

4.4.1   הבנת הנקרא - סף כניסה המינימלי ייקבע בשיתוף הפיקוח ויהיה על פי מבחני הכניסה.

 

4.4.2   מתימטיקה ואנגלית - בהתאם לסדרי העדיפויות על פי חלוקה למגמות המקצועיות (ראה להלן).

 

4.4.3   עדיפויות משתני ההשכלה בהתאם למגמות המקצועיות

 

          משתנה נוסף בשיקולי הקבלה והמיון הוא בקביעת סדרי העדיפויות בין מקצועות ההשכלה (עברית, אנגלית, מתמטיקה) בהתאמה לדרישות המקצועיות של המגמות המקצועיות השונות. לדוגמא: תלמיד יעמוד בדרישות במקרה זה תוגדר המגמה כ"עתירת מתמטיקה".
התלמיד יצטרך לעמוד בדרישות הקבלה המותאמת במתמטיקה בעדיפות קודמת להבנת הנקרא. גם אם יוכיח רמת ידע בהבנת הנקרא גבוהה מהדרוש, לא יתקבל למסלול המיועד במגמה אלא אם עמד בדרישות המינימום במתמטיקה כפי שנקבעו למגמה זו.


 

 

פרק:

חניכות ונוער

נוהל מס':
05-02-012

פרק משנה:

הפעלת מערכת הנוער

תאריך עדכון אחרון:

1.2.2004

שם הנוהל:

קליטת תלמידים במערכת החניכות

עמוד מס'

3

מתוך

5

עמודים

 

 

 

4.4.4   להלן טבלת החלוקה

 

א.       מגמות עתירות: עברית + מתמטיקה + אנגלית

                                                               -      ענף החשמל (כולל מיזוג אוויר);

                                                               -      מקצועות התעופה;

                                                               -      מכשירנות אופטית;

                                                               -      טכנאות שיניים;

                                                               -      פקידות קבלה;

 

ב.       מגמות עתירות עברית

                                                               -      מטפלות;

                                                               -      סיעוד.

 

ג.       מגמות עתירות עברית + אנגלית

                                                               -      מנהל;

                                                               -      דפוס.

 

ד.       מגמות עתירות אנגלית

                                                               -      טבחות

 

ה.       מגמות בקריטריונים רגילים

                                                               -      רכב;

                                                               -      נגרות;

                                                               -      מתכת;

                                                               -      טבחות;

                                                               -      ספרות;

                                                               -      תפירה;

                                                               -      צורפות;

                                                               -      שרברבות;

                                                               -      בנייה

 

4.5     תנאי קבלה נוספים

 

4.5.1   כל תלמיד יידרש לראיון אישי ע"י יועץ חינוכי.

 

4.5.2   התלמיד יידרש לעמוד בבחינות מיון.

 

פרק:

חניכות ונוער

נוהל מס':
05-02-012

פרק משנה:

הפעלת מערכת הנוער

תאריך עדכון אחרון:

1.2.2004

שם הנוהל:

קליטת תלמידים במערכת החניכות

עמוד מס'

4

מתוך

5

עמודים

  

 

5.       מיון התלמידים

 

5.1     מחלקת הנוער של האגף דבקה בהכשרה מקצועית ייעודית, יחד עם זאת, יש קושי רב בהתוויות מסלול מקצועי בגיל 15, 16, עם כל הכרוך בכך. לכן, יש לתת עדיפות רבה למוטיבציה ולרצון התלמיד.

 

5.2     מבחני הנטייה הקלאסיים המבוססים על נייר ועיפרון בשעה שניתנים לאוכלוסיות חלשות - מנבאים פחות את הנטייה המקצועית. ולכן: -

 

5.2.1   בדרך כלל כיתות ט' ו- י' תעשייתיות משמשות כסדנא התנסותית לבחירה משותפת של הסגל והתלמיד במקצוע הלימוד.

 

5.2.2   לשם התאמה מקצועית, יש לתת משקל רב למוטיבציה ולרצון התלמיד יחד עם זאת, במקרים רבים יש להיעזר בתחנות הייעודיות לאבחון מקצועי.

 

5.3     ועדת קבלה

 

5.3.1   למיון התלמידים תמונה ועדת קבלה.

          ועדת הקבלה תורכב מבעלי התפקידים הבאים: -

                                               -      מנהל ביה"ס או נציגו - אחריות כוללת;

                                               -      יועצת;

                                               -      רכז פדגוגי - אם קיים;

                                               -      מורה מקצועי (או מרכז מקצוע).

 

5.3.2   לצורך הדיון בקבלת התלמיד, יובאו בפני הוועדה: -

                                               -      טופס רישום המועמד;

                                               -      תוצאות במקצועות ההשכלה;

                                               -      תוצאות אבחון מקצועי - אם קיים.

 

5.3.3   הוועדה תדון בנתוני התלמיד ותקבל החלטה באשר לקבלתו/דחייתו.

          הוועדה תנמק את החלטותיה ותתעד את דיוניה בפרוטוקול אשר יפרט את הסיבות והגורמים שהביאו להחלטה כפי שנתקבלה (קבלה, הגבלה על תנאי, דחיה וכו').

 

5.3.4   ריכוז נתוני הקבלה יובאו לידיעת מפקח ביה"ס בסמוך לסיום עבודתה.

 

 

6.       אישור קבלה/דחיית מועמד

 

6.1     מנהל המוסד יודיע לכל תלמיד מועמד בכתב - עד שבועיים מתום סידורי ההרשמה (ראיון, יועצת, מבחני כניסה, ועדת קבלה) אם התקבל ודרישות הכנה לקראת שנת הלימודים (קורס הכנה בקיץ, מכינת גיבוש חברתית, בחינה חוזרת במקצוע מסוים).
 

פרק:

חניכות ונוער

נוהל מס':
05-02-012

פרק משנה:

הפעלת מערכת הנוער

תאריך עדכון אחרון:

1.2.2004

שם הנוהל:

קליטת תלמידים במערכת החניכות

עמוד מס'

5

מתוך

5

עמודים

  

6.2     תלמיד שלא התקבל יקבל על כך הודעה בכתב עד שבועיים מתום סידורי הרישום ובה פירוט החלטות ועדת הקבלה.

 

6.3     מנהל ביה"ס יעביר למחוז החל מחודש אפריל ועד תחילת שנת הלימודים (סוף אוגוסט) רשימת התלמידים שלא התקבלו כולל: מען, טלפון ופרטים אישיים.

  

7.       דיווח ובקרה

 

7.1     פרוטוקול לקבלה או אי קבלה ייעשה לגבי כל תלמיד ע"י ועדת הקבלה, עותק יצורף לטופס ההרשמה.

 

7.2     היועצות בבתי הספר תעשינה את המרב כדי להיות בקשר ולנסות למצוא פתרונות חלופיים לתלמידים שנדחו.

 

 

8.       תחולה ותוקף

 

          נוהל זה חל על כל הגורמים הפועלים בתחום חניכות הנוער, והוא תקף מעת פרסומו.

 

 

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2016 . מדינת ישראל. © Copyright 2016 . State of Israel. All rights reserved.