תמונה גרפיתראשיתמונה גרפיתדבר מנהלת האגף להכשרה ולפיתח כוח אדםתמונה גרפיתדבר הממונה על חניכות ונוער
תמונה גרפית
חיפוש  תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
תמונה גרפית
 ראשי
תשלום עבור פעילויות נוספות
בקשה לפתיחת בית ספר חדש
החזר הוצאות נסיעה לתלמידים
סגירת בית ספר
פתיחת כיתות המשך וכיתות טכנאים
החזר הוצאות נסיעה לעובדי הוראה - משתלמים
הפסקת לימודים בבית ספר מקצועי
תשלום עבור חומרים
דיווח אלימות ומקרים חריגים בביה"ס
כיסוי חבות בגין תביעות תלמידים וצד ג' ביטוח ענבל
מענקים לתלמידי קבוצות עבודה
משלחות נוער לפולין עדי-עד
אבדן יומן כיתה
ביטוח מורים בפעילות חוץ בית ספרית
רדיוס קליטת תלמידים
קריטריונים לסל קליטה לעולים חדשים
בקרת יומנים
העברת תלמיד מבית ספר ממסלול לימוד
בחירת מחנך מצטיין
דו"ח קליטת נוכחות חודשי
פיצול עבודה מעשית בסדנא מעבדה
הוועד המנהל
פעילויות נוספות (פרוייקטים)
פתיחת בי"ס במערכת התשלומים
ביטוח לאומי של חניכים בהכשרה מקצועית
מניעת נשירה במערכת החניכות
תשלום מענק יובל לעובדי הוראה ומנהל
מניעת רישום כפול של תלמידים
הערכת בית ספר
קליטה והורדה ממצבות תלמידים
מענקי שכר לימוד לעובדי הוראה
תקצוב מתנדבי שירות לאומי
שילוב מדריכים חיילים
ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
פיצוי עבור גמול השתלמות ותמריצים
שילוט בתי ספר
היערכות לפתיחת שנת הלימודים
שיפוי בגין פיצויי פיטורין למורים (ועדה פריטטית)
מלגות מסע לפולין
סגירת פעולות נוער במערכת המיכון
קליטת תלמידים במערכת החניכות
הנחיות למילוי טופסי יסוד
פיצול כיתה
העברת בי"ס מרשת לרשת
קשר עם רשויות מקומיות
הגבלת מס' תלמידים להיקף התכנון המאושר
ניהול יומן הכיתה
קליטת ילדי עובדים-בעלי דרכונים זרים
משלחות נוער לחו"ל
מסלולי לימוד מאושרים
שילוב מתנדבי שירות לאומי במסגרות נוער
תקצוב הכשרה מקצועית במוסדות חסות הנוער
תשלום למשרד הביטחון עבור הפעלת
תשלומים לאגודות מקצועיות לעובדי הוראה
אגרת שכפול
תשלומים עבור שכירת מבנים
תשלום "דמי שתיה" לעובדי הוראה בהכשרת נוער
שיפוי למורים בגין פדיון ימי מחלה שלא נוצלו
פתיחת מגמת לימוד חדשה בביה"ס
עדכון התכנון המאושר
תמריצים לעובדי הוראה באזורי עדיפות לאומית
תקצוב תוכניות למניעת אלימות ושימוש בסמים
גמול ליווי טיולים - הנחיות לתשלום
קביעה ובקרה – רמת שירות של ביה"ס
מסלולי תקצוב מאושרים
איחוד כיתות
בחירת חניך חונך ומעסיק מצטיין
ראשי > הכשרה מקצועית והון אנושי > הכשרת נוער
קליטת תלמידים במערכת החניכות

תמונה גרפית
© כל הזכויות שמורות 2014 . מדינת ישראל. © Copyright 2014 . State of Israel. All rights reserved.